Algemene voorwaarden Bamboe design

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afsluit met Bamboe design;

3. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Bamboe design een overeenkomst heeft afgesloten.

4. Dag: kalenderdag;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Bamboe design in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bamboe design georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Bamboe design, gevestigd aan De Verver 4, 5371MZ Ravenstein en een consument waarop Bamboe design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen de klant en Bamboe design, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed. Bamboe design kan bepaalde werkzaamheden door derden laten uitvoeren.

4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien Bamboe design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bamboe design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van Bamboe design. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 3. Aanbod

1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een aanbod, wordt daar mede onder verstaan een aanbieding of een offerte.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3. Bamboe meubelen zijn natuurproducten en worden met de hand gemaakt. Hierdoor zijn afwijkingen van (tentoonstellings-)producten, foto’s betreffende het geheel, kleur, maat, de grote/omtrek van de bamboe niet maatgevend of waarop men zich kan beroepen in geval van geschil. De afmetingen van de bedden zijn binnen- of matrasmaten.

4. Indien Bamboe design gegevens behoeft van de klant ten behoeve van het opstellen van een offerte, dient de klant deze juist en volledig aan Bamboe design ter beschikking te stellen.

5. Elk aanbod van Bamboe design is vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6. Bamboe design kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders op de offerte is vermeld.

8. De in een aanbod vermelde prijs is exclusief bezorg-/verzendkosten en montagekosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.

9. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief verpakkingskosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.

10. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod dan is Bamboe design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bamboe design anders aangeeft.

11. Een gecombineerde of samengesteld aanbod verplicht Bamboe design niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

12. Door Bamboe design opgestelde offertes geldt niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Wanneer een consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bamboe design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Bamboe design is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Bamboe design kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bamboe design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bamboe design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Bamboe design daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De overeenkomst tussen de klant en Bamboe design wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de overeengekomen prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

6. Bamboe design zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5. Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Bamboe design kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal Bamboe design orders uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de klant zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order bericht en heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en/of voor de levering van bepaalde producten een andere termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Bamboe design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bamboe design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. De levertijd gaat in op het moment dat Bamboe design de (aan-)betaling heeft ontvangen.

5. Aan de leveringsverplichting van Bamboe design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bamboe design geleverde producten één keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.

6. De klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Bamboe design. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de klant.

7. Indien de klant aan Bamboe design schriftelijk of elektronisch opgave doet van een adres, is Bamboe design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.

8. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de klant bij Bamboe design, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Zichttermijn/herroepingsrecht

1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van veertien dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan Bamboe design is de koopovereenkomst een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij Bamboe design. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien producten door de klant zijn gebruikt of producten zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de klant het product wil behouden.

2. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen worden niet gecrediteerd. Bamboe design behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking/niet deugdelijk retour zijn gezonden.
Bij verkeerd geleverde artikelen worden de kosten van retour zenden vergoed.

3. Bestellingen welke buiten schuld van Bamboe design tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Bamboe design. Indien Bamboe design de verzending retour ontvangt en blijkt dat de klant de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld, dan is Bamboe design hier niet verantwoordelijk voor en zullen de verzendkosten niet worden vergoed.

4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige leden, draagt Bamboe design er zorg voor dat binnen veertien dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.

5. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien Bamboe design dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de klant.

Artikel 7. Afbeeldingen

1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen en dergelijke op de internetsite van Bamboe design geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling

1. Prijzen gelden zolang voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

2. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

3. De klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Bamboe design op de factuur vermelde bankrekening onder vermelding van de naam van de consument en eventueel factuurnummer. Indien Bamboe design zelf zorgdraagt voor de levering kan ook – vóór levering en montage – contant of middels pinnen bij aankomst op het afleveradres worden betaald.

4. Indien de klant bij levering niet betaald is Bamboe design gerechtigd de goederen retour te nemen. Eventuele bezorgkosten komen dan niettemin voor rekening van de klant.

5. De wijzen waarop de klant kan betalen staan vermeld op de internetsite van Bamboe design en wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.

6. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en is dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Bamboe design heeft alsdan het recht vanaf vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van ten minste 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Bamboe design toekomende rechten in deze.

7. Indien het product op verzoek van de klant in een afwijkende maat en/of in afwijking van design wordt besteld, dan geldt een aanbetaling van 30% voordat de bestelling wordt geplaatst bij de leverancier in Indonesië.

8. De levertijd voor producten die nog geproduceerd moeten worden in Indonesië zijn drie tot zes maanden. Vertraging als gevolg van feestdagen/calamiteiten in Indonesië en door overmacht kunnen niet aan Bamboe design worden toegerekend. Indien de levertijd meer dan negen maanden bedraagt is de klant gerechtigd de koop te ontbinden. Bamboe design is niet gehouden de aanbetaling te vergoeden indien de bestelde producten afwijken van het assortiment van Bamboe design.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Eventuele aansprakelijkheid van Bamboe design zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de bepalingen in onderhavig artikel.

2. Bamboe design is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Bamboe design bekend behoorden te zijn.

3. Bamboe design is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op haar website.

4. Eventuele aansprakelijkheid van Bamboe design zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Bamboe design afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de klant een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Indien Bamboe design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de klant een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bamboe design, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld Bamboe design.

Artikel 10. Overmacht

1. Bamboe design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Bamboe design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bamboe design niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Bamboe design kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode drie volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4. Voor zover Bamboe design ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Bamboe design gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de klant. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Conformiteit

1. Bamboe design staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Bamboe design veilig te stellen.

2. Modellen, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen en dergelijke die ontwikkeld worden door Bamboe design zijn en blijven eigendom van Bamboe design totdat de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Bamboe design is nagekomen. Publicatie, vervreemding of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Bamboe design.

Artikel 13 Persoonsgegevens

1. Bamboe design houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Bamboe design respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Bamboe design, tenzij de klant in gebreke is.

Artikel 14. Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bamboe design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bamboe design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de klant en Bamboe design kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.